IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

VRANOV NAD DYJÍ (NKP)

HISTORIE
Území jihomoravského Vranova, protékané životodárnou řekou Dyjí, zvalo k osídlení již od pravěku. Nejpozději  v jedenáctém století, tedy po obsazení Moravy knížetem Oldřichem, zde byla jako součást podyjské obranné soustavy založen pohraniční hrad, a to zřejmě jako dřevěný, zabezpečený palisádou s pří- kopy a sypanými valy. Poprvé ho připomněl k roku 1100 děkan pražské kapituly Kosmas ve své slavné "Kronice Čechů".
Z roku 1323 se zachovala zpráva, že král Jan Lucemburský směňuje svůj vranovský zeměpanský majetek s okolními městečky, mlýny, rybníky, lesy a dalším zbožím s Jindřichem z Lipé, uznávaným vůdcem šlechtické opozice a jedním z nejmocnějších mužů království. Důležitými lenními majiteli byli i bohatíi Lichtenburkové, staropanský rod erbu ostrve, vlastnící na Moravě rozsáhlé statky. Jejich dílem byla mimo jiné i postupná přestavba důležitých podyjských hradů Bítova a Cornštejna, a také Vranova, který král Vladislav Jagel-lonský propustil Lichtenburkům do svobodného dědičného držení v roce 1499.
      V  té době již vranovské údolí ovládá pevná gotická pevnost mistrně využívající přirozených výhod výšinného terénu s meandrující řekou. Je sou- středěna na nejvýchodnější straně stísněného skalního ostrohu, kde vzniká, přibližně v místech dnešního sálu předků, patrová věž s kaplí a obytný palác majitele, vysunutý k příkrému skalnímu srázu. Přístup k této části chrání masivní válcová, pravděpodobně útočištná věž, která odlehčuje vnitřnímu obrannému okruhu přímou i boční palbou. Promyšlená fortifikační dispozice, patrná z dosud existující střední hradby a z navazující předsunuté hradby zakončené tzv. Vraní věží, svědčí o značné obranyschopnosti vojensky nejzranitelnějšího jihu. Přední hrad, v němž se dodnes dochovalo středověké teplovzdušné vytápění z patnác- tého století, je pak jištěn ze  západu mohutným podkovovitým barbakánem a strážní hranolovou věží s hradbami.
Pro šestnácté století na Vranově je charakteristické - v souladu s obecnými procesy doby - rychlé střídání majitelů. V roce 1516 ho po Lichtenburcích získává nejvyšší moravský hejtman Arkleb z Boskovic, mezi významné majitele patří i renesanční velmož Jan z Pernštejna, vlivný moravský šlechtic Zdeněk Meziříčtí z Lomnice nebo nejvyšší pražský purkrabí Volf Krajíř z Krajku. Pozoruhodnou postavou je i Estera z Dietrichsteina, teta pozdějšího morav- ského místodržícího kardinála Františka, která se v osmdesátých letech zapisuje do vranovské historie stavebními úpravami předního hradu a založením dolů na železnou rudu a hamrů s několika tavícími pecemi.
      Nejdůležitějšími vlastníky Vranova však byli Althannové, starobylý, původ- ně bavorský rod, který se na Moravě objevil v poslední čtvrtině šestnáctého století. Národnostně smíšené vranovsko - novohrádecké panství se čtyřmi městečky, deseti osedlými vesnicemi a více jak čtyřmi sty nevolnickými rodinami získává poprvé svému rodu v roce 1617 Volf Dětřich z Althannu. Za aktivní účast na moravském stavovském povstání v roce 1619 je mu však dominium zkonfiskováno.  
V roce 1629 nebo krátce potom ho kupuje Valdštejnův generál Jan Arnošt ze Scherfenberga, za jehož vlády na panství doléhají hrůzy třicetileté války. V roce 1645, po bitvě u Jankova, je vranovské městečko obsazeno a zpusto- šeno švédskými vojsky a dochází k marnému obléhání hradu. Po několika- měsíčním úsilí, spojeném s pokusem o odvedení dyjského toku z dosahu vodních věží a o vyžíznění posádky, se však Švédové vzdávají a ohrožováni císařskými posilami Vranov opouštějí.
     V roce 1665, zřejmě již po ničivém požáru hradu, získávají válkou zpustlé a zčásti vylidněné panství Stahrenbergové. Ti uskutečňují poslední velkou úpravu vranovské středověké pevnosti spojenou se zjednodušením a vyrovnáním sever- ního průčelí obytných budov. Završují tím její více jak šest století trvající staveb- ní historii a předznamenávají následující epochu budování nového barokního zámku. 
 Zahajuje ji ctižádostivý císařský tajný rada a přísedící moravského zemského soudu říšský hrabě Michal Jan II. z Althannu, který Vranov kupuje opět pro svůj rod v roce 1680. Jeho cílem je postavit moderní, dostatečně reprezentativní panské sídlo, jehož interiérová kultura by odpovídala změněným nárokům doby. Se šťastnou intuicí vybírá hlavního tvůrce - jednu z největších osobností středo- evropského baroka, mladého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, pozdějšího autora Clamm - Gallasova paláce v Praze, proslulého vídeňského kostela sv. Karla Borromojeského, církevních staveb v Salzburgu nebo prvního projektu císařské rezidence v Schönbrunnu.
      Někdy krátce po roce 1687 je tedy podle Fischerových plánů započato s budováním monumentálního sálu předků (Více ...), založeného na oválném půdorysu a zaklenutého smělou kupolí. Tato dominanta budoucího zámku, pohledově ovládající okolní krajinu a s ní také organicky srůstající, je vyzdobena předními umělci - vídeňským sochařem Tobiášem Krackerem, který osazuje výklenky při obvodu sálu sochami významných Althannů, invenčními italskými mistry zdobícími interiér štukovými ornamenty a Janem Michalem Rottma- yrem, autorem velkorysé alegoricko mytologické fresky v kupoli. Během osmi let (v letech 1687 až 1695) tak vzniká jeden z předních skvostů světské barokní archi- tektury, dílo s vzácně vyváženou kompozicí a dokonale umělecky sladěné, jehož všechny výtvarné složky jsou podřízeny jedinému cíli - s hrdou pýchou oslavit Althanny, jejich starobylost, pomyslné i skutečné zásluhy, jejich dynastické smýšlení. 
      Krátce po dokončení sálu organizuje uměnímilovný hrabě Michal Jan II. další Fischerův geniální projekt, stavbu zámecké kaple Nejsvětější Trojice s podzemní althannskou hrobkou (Více ...). Za pouhé dva roky (v letech 1699 a 1700) je již na volné ostrožně nová, architektonicky mimořádně hodnotná stavba, kterou tvoří ústřední válcová loď se šesti prostory oválného půdorysu, souměrně rozloženými při jejím obvodu. Malbou ji zdobí rakouský umělec Ingác Heinitz z Hein- zenthalu, zpracovávající v oválných výplních nad oltáři témata Nebe, Ráj a Poslední soud a ve fresce kupole pak zpodobňující rodového patrona a ochránce církve archanděla Michaela. Kaple, představující ideovou i kompoziční protiváhu sálu předků a svou ikonografickou náplní připomínající pomíjivost bytí, poslední věci člověka i jeho trvání ve věčnosti, je opět spojena s rodovou myšlenkou, se skrytou ideou oslavy rodu Althannů. 
     V roce 1702 Michal Jan II. umírá. Jeho záměry dál uskutečňuje nejstarší synn Michal Heřman Althann a po roce 1722 jeho snacha Marie Anna Pigna- telli,  půvabná a inteligentní favoritka císaře Karla VI. Ta zadává - pravděpo- dobně dvornímu architektovi Antonínu Erhardu Martinellimu - stavbu trojkřídlé zámecké budovy, upravuje dále přístupový most, části předního hradu i průčelí a interiér kaple. Za její vlády dochází rovněž k osazení dvouramenného barokního schodiště čestného dvora dvěma sousošími. Obě dynamické, dů- myslně komponované skulptury, jejichž autorem je zřejmě italský virtuoz Lo- renzo Mattieli, znázorňují zápasícího Hérakla s Antaiem a Vergiliem  opěvovaného hrdinu Aenea zachraňujícího svého otce Anchísa z hořící Tróje. Jsou osobním císařským darem kultivované "Marianě", která má na monarchu značný vliv a která jej na Vranově i několikrát hostí.
      Její syn generál Michal Antonín Althann přispívá k dokončení barokního zámku jen drobnými úpravami, spíš se  soustřeďuje na budování církevních staveb v městečkách a vsích vranovského dominia, na rozšíření vrchnostenských lesů a na jejich efektivnější využití k lovu vysoké zvěře.  
V sedmdesátých letech 20. století dochází k jeho rozsáhlé obnově zahrnující generální opravu inženýrských sítí, střech, fasád i dochovaných hradeb. Pro veřejnost se komplexně reinstalují interiéry prvního patra - tzv. piana nobile, je rozšířen prohlídkový okruh, restauruje se movitý fond. Zřizuje se ale i nová pokladna a vstupní historická expozice, zásadní obnovou prochází zeleň.
     Nová instalace umožňuje prohlídku sálu předků a kaple i dalších interiérů zámku, které jsou náznakem vranovského bydlení z konce osmnáctého a z ce- lého devatenáctého století. Zvláštní důraz je v tomto smyslu položen na původní produkci vranovské továrny na kameninu. 
     Zámek Vranov jako živá charakterní bytost prohnětená a ztvárněná tvořivou lidskou prací a historickou tradicí však není pouze izolovaným artefaktem. Působí v organickém kontextu se svým mimořádně hodnotným přírodním prostředím, které je součástí první, nejpřísněji chráněné zóny Národního parku Podyjí. Torzo původního lesoparku se zachovalými drobnými stavbami i autentická volná krajina vyvolávají estetický, emocionálně podbarvený účin svým botanickým bohatstvím, pestrou faunou i geologickými raritami. 
      S pokorou tu vnímáme srostlici dyjského toku, skály, lesů, sebevědomé stavby i oblohy vysoko nad ní jako čistou, ryzí a charakterní bytost slučující v sobě sílu Země i myšlenku a dovednost člověka. A zřetelně přitom cítíme - v rytmickém přívalu nepokojně plynoucího času - arkánum místa, jeho uhran- čivého Génia vypovídajícího s neobyčejnou silou, že všechno živé, všechno co je, je jediným organismem členěným jen iluzí formy. Cítíme potřebu - tváří v tvář naléhavým rizikům doby - usilovat o hlubší poznání a pochopení kosmického řá- du a úlohy člověka v něm. To všechno v zájmu vlastním, v zájmu znovunalezení jednoty s Univerzem.  
FOTOGALERIE
VSTUPNÉ
2016  PLNÉ  SNÍŽENÉ  ORG. SKUPINY  RODINNÉ  FOTO
 1 REPREZENTAČNÍ INTERÉRY  130,-Kč 90,-Kč   350,-Kč  100,-Kč
 2 ZÁMECKÁ KAPLE  40,-Kč   25,-Kč    100,-Kč  100,-Kč
 3 VÝSTAVA   50,-Kč   35,-Kč     100,-Kč
 4 OKRUH - ZAHRADA   80,-Kč    40,-Kč      100,-Kč
OTEVÍRACÍ DOBA
   PONDĚLÍ  ÚTERÝ - PÁTEK  SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
 DUBEN      09.00 - 16.00 
 KVĚTEN     09.00 - 17.00    09.00 - 17.00 
 ČERVEN     09.00 - 17.00     09.00 - 17.00  
 ČERVENEC     09.00 - 18.00     09.00 - 18.00  
 SRPEN     09.00 - 18.00    09.00 - 18.00 
 ZÁŘÍ    09.00 - 17.00    09.00 - 17.00  
 ŘÍJEN       09.00 - 16.00  
GPS
N 48° 53' 33.38"
E 15° 48' 40.40"
WEB STRÁNKA
NÁVŠTĚVA
22. SRPNA 2013
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one